Сторiнка вихователя-методиста

Фарцабей Любов МиколаiвнаВихователь-методист

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Даринка» Боярської міської ради

ФАРЦАБЕЙ ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

Спеціаліст вищої категорії,

педагогічне звання “Старший вихователь”,

педагогічний стаж – 22 роки

Робота в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Даринка» Боярської міської ради ведеться згідно річного плану. План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” Базового компоненту дошкільної освіти, та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Методична робота закладу спрямована на:

 • O на розвиток професійної компетентності педагогів;
 • O сприянню розвитку творчого потенціалу педагогів;
 • O підвищення педагогічної та загальної культури педагогів;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • O досконалення педагогічної майстерності.

 

Мета методичної роботи:

 • O розвиток педагогічної компетентності вихователів;
 • O стимулювання творчого потенціалу прагнення до постійної професійної самоосвіти

Напрямки методичної роботи:

 • O Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).
 • O Вивчення передового педагогічного досвіду вихователів в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

 

Принципи методичної роботи:

 • O педагогічна співпраця з вихователем;
 • O робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • O творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
 • O принцип допоміжно – регульованого контролю;
 • O надання вихователеві права вибору;
 • O системність методичних заходів;
 • O щоденна допомога;
 • O випереджувальний характер методичної роботи

Пріоритетні завдання:

 • O Продовжувати роботу з національно – патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом інтеграції в освітній процес технології музейної педагогіки.
 • O Формувати комунікативно – мовленнєву компетенцію дітей у світлі завдань освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)
 • O Продовжити роботу щодо збереження і зміцнення здоров’я дитини, забезпечення фізичного і психічного благополуччя відповідно до освітньої лінії «Особистість дитини» Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).
 • O Удосконалювати роботу над формуванням художньо-естетичних цінностей у процесі створення єдиного освітнього простору ЗДО і родини, об’єднаних загальним спрямуванням залучення дітей до мистецької культури.

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

 • O інструктивно-методичні наради;
 • O педагогічні ради;
 • O педагогічні години;
 • теоретичні семінари;
 • O семінари-практикуми;
 • O колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

 • O методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;
 • O робота творчих груп;
 • O консультації

Індивідуальні:

 • O наставництво;
 • O самоосвіта;
 • O взаємовідвідування;
 • O робота над проблемними питаннями;
 • атестація

Методичний кабінет є центром методичної допомоги педагогічним працівникам та поширення психолого-педагогічних знань серед вихователів щодо розвитку, виховання та навчання дітей раннього, молодшого та старшого дошкільного віку. На допомогу педагогам створено необхідне методичне забезпечення відповідно до чинних програм, а саме: Освітньої програми для дітей від двох до семи років “Дитина”. Відомо, що чим вищий рівень компетентності педагогів, тим успішніше розвивається дошкільна освіта. Це можливо за умови самоосвіти кожного педагога з проблем навчання і виховання, вироблення індивідуального стилю освітньої діяльності.

Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед закладом освіти, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив – що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому закладі дошкільної освіти є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

 

Методичний кабінет закладу наповнений за такими розділами:
O нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти;
O документація вихователя-методиста з освітньо-виховної роботи;
O інформація про педагогічні кадри;
O педагогічні посібники, зразки наочності, ігрові та дидактичні матеріали;
O періодичні видання, психолого-педагогічна, методична та дитяча художня література;
O технічні засоби, фото-, аудіо- та відеоматеріали.
Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання. Окремими розділами виділено нормативні документи,
O документація вихователя-методиста;
O матеріали атестації працівників;
O співпраця зі школою, родиною,
O матеріали перспективного педагогічного досвіду.
Освітня діяльність в закладі освіти планується згідно інструктивно-методичних рекомендацій.

Функції методичної служби ЗДО

Інформаційна: вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, підвищення якості педагогічного процесу, узагальнення позитивного досвіду педагогів, поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики, широке впровадження інформаційних технологій, встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ЗДО.

Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями, ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України, здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти, організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно – діагностична: моніторинг якості педагогічного процесу, застосування методів психолого – педагогічної діагностики в процесі стану освітнього процесу, аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу, узагальнення отриманих результатів.

Організаційна: організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо, організація методичних об’єднань творчих груп та мініпроєктів, організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня, організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами, направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій, вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності, реалізація гуманістичної програми в педагогічній діяльності, встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу Виховна: (мотиваційно-стимулююча): стимулювання творчої діяльності педагогів, виявлення потенціалу педагогів, стимулювання підвищення професійної кваліфікації, мотивування на використання особистісно- орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Планування освітньої діяльності

Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи закладу дошкільної освіти керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Значна увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі принципи обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів роботи вихователів.

Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації, відвідування обласних та районних методоб’єднань, участь у роботі творчих груп, самоосвіта.
У ЗДО створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напряму проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи, підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Положенням про заклад дошкільної освіти”, Статутом закладу дошкільної освіти. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проєктів.

Актуальною та ефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих показів, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

Важливим у роботі методичної служби закладу дошкільної освіти є створення умов для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців. Індивідуальний підхід до молодого педагога допомагає розкрити потенційні можливості та раціонально використати індивідуальні здібності кожного члена колективу. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги забезпечують співпрацю наставника і педагога-початківця, спрямовану на оволодіння навичками педагогічної праці та педагогічною майстерністю в цілому. Педагоги ЗДО цілеспрямовано допомагають молодим спеціалістам адаптуватись в колективі. Завдячуючи розробленому алгоритму входження педагогів-початківців у професію, спеціально створеним організаційним та мотиваційним умовам, молоді спеціалісти відчувають себе впевнено, спокійно та отримують задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать результати тестування та обстеження соціально-психологічного клімату.

Велика увага в закладі освіти приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено працюють над проблемною темою декілька років. Теми для самоосвіти педагоги обирають самостійно, погоджуючи їх з вихователем – методистом. При плануванні роботи з самоосвіти, акцентується увага на тому, що результатом самоосвіти педагога має виступати результат розвитку дітей, а не лише власне самовдосконалення в особистісному та професійному плані. Кінцевим результатом самоосвітньої роботи є оформлення системи або досвіду роботи з даної проблеми, обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи.

Атестація педагогічних працівників дошкільного закладу проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2011 р. №930), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Процесом атестації керує атестаційна комісія, до складу якої входять компетентні висококваліфіковані педагоги, очолює атестаційну комісію директор ЗДО. Атестація і курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану, які узгоджені в 5-річному циклі. В закладі дошкільної освіти відпрацьована система роботи з атестації педагогічних кадрів, вона базується на засадах демократичності, відкритості, колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. Проведення атестації в ЗДО узагальнюється підсумковим наказом.

Педагогічний колектив працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації. Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються безпека життєдіяльності дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного, психічного та розумового розвитку.

План тижня здоровя 2022

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>